Je hebt ervoor gekozen om uw zoon of dochter bij Fenixx Beigem Borght Humbeek (kortweg Fenixx BeigHum) te laten voetballen of jezelf bij onze club aan te sluiten.

 

Wij danken je van harte voor het vertrouwen dat je hebt in de club Fenixx BeigHum. Dit vertrouwen brengt ook enkele afspraken en regels met zich mee die we met dit clubreglement even op een rijtje willen zetten.

Als bestuur verwachten we dat deze afspraken en regels als speler en ouder gelezen, opgevolgd en gerespecteerd worden. Door je in te schrijven in onze club verklaar je je akkoord met dit reglement en de visie/missie van de Club.

Onze visie/missie

De meest professionele en aangenaamste club uit de brede regio zijn, waar in de eerste plaats spelers uit de eigen gemeente of buurgemeenten ongeacht hun niveau een kwalitatieve voetbalopleiding krijgen met als uiteindelijke doel zoveel mogelijk spelers in de seniorenploegen te krijgen waarbij de voetbal- en club beleving een centrale rol spelen.

Het lidmaatschap

 • Het bestuur bepaalt ieder jaar het lidgeld. Deze bijdrage bevat de aansluiting bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), een kledingpakket voor spelers en vaste doelmannen, de sportverzekering en algemene kosten.
 • Het lidgeld dient tijdig betaald te worden. Door tijdig te betalen geniet je bovendien van een korting op het lidgeld. Bij laattijdige betaling van het lidgeld is de speler niet verzekerd, niet speelgerechtigd en kan hij ook niet toegelaten worden op de trainingen.
 • Bij financiële problemen of vraag tot gespreide betaling kan men steeds contact opnemen met de ombudsman van onze club door een mailtje te sturen naar api@fenixxbeighum.be.
 • De voorrangsperiode voor inschrijving voor het volgende seizoen is enkel van toepassing voor spelers die minimum 80% van de trainingen aanwezig waren.
 • Gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld in de loop van het seizoen is niet mogelijk tenzij bij hoogste uitzondering goedgekeurd door het bestuur.
 • Elke speler dient effectief lid te zijn van de club of van een club waarmee er een samenwerkingsakkoord is vooraleer hij/zij kan deelnemen aan wedstrijden.
 • Zonder voorafgaande toestemming van de club mag een speler niet deelnemen aan trainingen of wedstrijden bij een andere club.
 • Met een grote diversiteit aan leden zijn we een vereniging van en voor iedereen. Fenixx BeigHum vervult hiermee een belangrijke rol in de gemeenschap en laat leden vanuit verschillende culturele achtergronden samen plezier beleven aan de sport. Om dit plezier ook in de toekomst te kunnen garanderen, vindt Fenixx BeigHum het van groot belang dat er normaal geaccepteerde omgangsvormen worden gehanteerd en zal tijdens trainingen en wedstrijden haar leden hierop ook coachen en begeleiden. De gedragscode en afspraken op de volgende pagina’s zullen hier als leidraad dienen.
 • Door het betalen van het lidgeld verklaren leden of ouders dat zij het clubreglement en het privacybeleid grondig hebben gelezen en de inhoud ervan aanvaarden en zullen respecteren.

Gedragscode spelers en ouders

Als speler en als ouder engageert u zich om, samen met de club, deze clubwaarden hoog in het vaandel te dragen:  KwaliteitPlezierRespectEngagement en Samenhorigheid

 • De voertaal van de club is het Nederlands. Anderstaligen kunnen bij eventuele moeilijkheden terecht bij de jeugdcoördinatoren of een lid van het (jeugd)bestuur. (Respect & Samenhorigheid)
 • Iedereen wordt geacht discipline en fairplay na te streven en respect te hebben voor trainers, medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, supporters, ouders en bestuursleden, maar ook voor alle mensen die in om het even welk verband hun handen uit de mouwen steken voor de club. Ook de tegenstanders (spelers, staf en supporters) worden steeds respectvol behandeld. (Respect, Plezier & Samenhorigheid)
 • Wees altijd en overal beleefd, zowel binnen de lijnen van het voetbalveld als daarbuiten! Het gebruik van obscene, beledigende taal door spelers is ten strengste verboden. Pesterijen van andere spelers zullen niet getolereerd worden. Onaanvaardbaar gedrag (pesten, obscene of beledigende taal, geweld, diefstal, drugs, doping, vandalisme…) kan gemeld worden aan iemand van het (jeugd)bestuur of via api@fenixxbeighum.be en zal sancties tot gevolg hebben. (Respect, Plezier & Samenhorigheid)
 • Bij aankomst en vertrek geef je trainers en afgevaardigden steeds een hand/vuistje. (Respect & Samenhorigheid)
 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na elke wedstrijd (ook na een nederlaag of als de scheidsrechter een mindere dag kende). (Respect)
 • Elke speler brengt het nodige respect op voor de accommodatie en het materiaal van de club, zowel thuis als op verplaatsing. (Respect, Kwaliteit & Engagement)
 • Het gebruik van alcohol of enige vorm van rookartikelen is verboden in de kleedkamers, in de spelerszone voor de kleedkamers en op het voetbalveld. (Plezier & Respect)
 • De spelers beoefenen hun sport op een gezond agressieve manier. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie worden bestraft met onmiddellijk verwijdering van de training of wedstrijd en kunnen verder sancties tot gevolg hebben. (Plezier & Respect)
 • Muziek is toegestaan in de kleedkamer mits het nodige respect voor de andere aanwezige ploegen. (Respect)
 • Elke speler, van jong tot oud, moet zich douchen (liefst met badslippers) na elke training en wedstrijd. Vanaf U12 is dit absoluut verplicht. Voor meisjes is er een afzonderlijke doucheruimte voorzien. Ouders worden gevraagd om hieraan actief mee te werken. (Kwaliteit, Respect & Samenhorigheid)
 • In de kleedkamers is het verboden met ballen te spelen, je schoenen in de douches of wasbakken te kuisen of af te spoelen, en in de douches te spelen. De douches zijn ook geen toilet. Verder horen resten van eten en drank in de daartoe voorziene vuilnisbak. Schoenen worden buiten gekuist en niet afgeklopt tegen het gebouw. (Respect)
 • Het is verboden de kantine te betreden met voetbalschoenen. (Respect)
 • Het kuisen van de kleedkamers is de verantwoordelijkheid van elke trainer en/ofploegafgevaardigde. In functie van de leeftijdscategorie staat het de trainer/ploegafgevaardigde echter vrij om de spelers (via een beurtrol) te laten kuisen. Trainer/ploegafgevaardigde voert wel een controle uit na het poetsen door de spelers. (Respect, Kwaliteit, Engagement)
 • Een synthetisch veld mag enkel betreden worden met aangepast en proper schoeisel: schoenen met vlakke zolen of multis zijn aangewezen, voetbalschoenen met studs zijn helemaal uit den boze. Hierop wordt geen enkele uitzondering toegestaan. (Respect)
 • Probeer persoonlijke bezittingen zoals GSM, MP3-speler, sieraden, uurwerken… zoveel mogelijk thuis te laten teneinde diefstal te vermijden. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. (Plezier)
 • Raadpleeg dadelijk een arts bij een kwetsuur en hou terdege rekening met het advies van de arts, ook als je hierdoor een aantal trainingen en wedstrijden moet missen. Indien een kwetsuur opgelopen wordt en een dossier bij de KBVB wordt ingediend , mag men slechts de wedstrijden hervatten na het binnenbrengen van een doktersbriefje waaruit blijkt dat men hersteld is. Zoniet vallen de kosten ten laste van de speler. De aangifte van een sportongeval moet gebeuren volgens de termijnen die op de website te vinden zijn! (Plezier, Kwaliteit, Engagement)
Vanaf de U15 t.e.m. senioren wordt elke speler verwacht zich minstens drie keer per seizoen ook van zijn extra-sportieve kant te laten zien en de club een handje toe te steken. Dit kan door te helpen op één van onze evenementen, een jeugdwedstrijd te fluiten… Kan je na je aanduiding toch niet komen, is het aan jou om een vervanger te zoeken en dit te melden. Daagt er niemand op, dan wordt je als speler geschorst voor de volgende 2 wedstrijden. (Engagement & Samenhorigheid)

Gedragscode trainers en begeleiders

 • Trainers en begeleiders hebben een bijzondere voorbeeldfunctie voor de jeugdspelers.
 • Houd steeds in gedachten dat je een voorbeeldfunctie hebt.
 • Leer spelers dat spelregels gezamenlijke afspraken zijn die nagekomen dienen te worden.
 • Toon respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters, tegenstanders en vrijwilligers.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is niet belangrijk, progressie maken wel.
 • Schreeuw niet en communiceer op een respectvolle en begrijpbare manier met de kinderen, gevoelige zaken bespreek je individueel en niet altijd voor de volledige groep.
 • Wedstrijdevaluaties gebeuren niet onmiddellijk na een wedstrijd aangezien emoties een rol kunnen spelen.
 • Kinderen hebben aanmoedigingen nodig. Wees gul met lof en aanmoedigingen en coach op een positieve manier.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen is niet acceptabel.
 • Help de (jeugd)scheidsrechters in moeilijke gevallen en laat hem of haar niet aan zijn lot over. Respect hebben voor scheidsrechters wordt actief aangemoedigd.
 • Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van uw functie.
 • Wees op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen.
 • Wangedrag of andere problemen worden binnen het team opgelost en gerapporteerd aan de TVJO of coördinator.
 • Zie erop toe dat bij uit- en thuiswedstrijden spelers de kleedkamer schoon achterlaten.
 • Wees verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers. Zorg voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden.
 • Wees verantwoordelijk voor het wedstrijd- en trainingsmateriaal.

Afspraken met de spelers inzake trainingen

 • Afwezigheden wegens ziekte, blessure, communiefeesten, reizen, bezoeken, school, verjaardagsfeestjes, enz. worden minstens één week op voorhand gemeld. In geval van ziekte, blessure wordt duidelijk de duur van de afwezigheid doorgegeven. (Respect & Kwaliteit)
 • Elke speler moet 5 minuten vóór het aanvangsuur van de training in volledige uitrusting aanwezig zijn zodat tijdig met de training kan begonnen worden.    Bij aankomst op de club begeven de spelers zich onmiddellijk naar de kleedkamers waar ze wachten tot de trainer hen komt halen. (Respect, Plezier en Kwaliteit)
 • Je draagt verplicht het trainings T-shirt van de club, een zwarte short, voetbalschoenen en verplichte beenbeschermers.  Bij minder dan 7°C buitentemperatuur is ook een lange broek verplicht. (Samenhorigheid, Kwaliteit, Engagement & Respect)
 • Niemand verlaat het veld zonder uitdrukkelijke toestemming van de trainer. (Respect & Kwaliteit)
 • Er worden door de spelers zelf geen ballen opgepompt. Dit gebeurt door de trainer of de ploegafgevaardigde of een door hen aangeduide speler. (Kwaliteit)
 • Het trainingsmateriaal zal door elke ploeg steeds naar het trainingsveld worden gedragen en na de training weer verzameld worden. Elke ploeg, o.l.v. de trainer, zorgt er voor dat alle materiaal, inclusief verplaatsbare doelen, weer op de voorziene plaats worden teruggezet en op slot worden gezet. (Respect, Samenhorigheid, Plezier)
 • Uiterlijk 20 minuten na het einde van de training worden de kleedkamers proper en gekuist verlaten. (Respect & Plezier)

Afspraken met de spelers inzake wedstrijden

 • Alle selecties worden bepaald door de trainer. Voor de jeugdspelers kan je bij eventuele vragen steeds terecht bij de jeugdcoördinatoren of het jeugdbestuur. Voor de senioren kan je terecht bij de sportieve cel. (Plezier & Kwaliteit)
 • De trainer bepaalt het uur van samenkomst. Elke speler dient zich hier strikt aan te houden of de trainer te verwittigen indien dit niet mogelijk is. (Respect, Plezier en Samenhorigheid)
 • Ga je rechtstreeks naar de (uit)wedstrijd, dan gelden de volgende regels:
  • onderbouw (U7 > U11): 45 minuten op voorhand ter plaatse of niet spelen
  • bovenbouw (U12 > U21): 1 uur op voorhand ter plaatse of niet spelen
            (Respect, Plezier & Samenhorigheid)
 • Verwittig je trainer ruim op voorhand als je weet dat je niet zal kunnen deelnemen aan een wedstrijd zodat de trainer kan zien of hij over voldoende spelers kan beschikken. Niet-gemelde afwezigheden kunnen leiden tot een forfait van de ploeg en ontneemt de toch aanwezige spelers hun voetbalplezier. Bovendien betaalt de club hiervoor een boete en kan de provinciale jeugdlicentie komen te vervallen. (Respect, Samenhorigheid en Plezier)
 • Vergeet je identiteitskaart of Kids-ID niet. Vanaf de U15 is deze verplicht. Geen identiteitskaart staat gelijk aan niet spelen (reglement KBVB).
 • Een speler is selecteerbaar voor wedstrijden indien hij deelgenomen heeft aan minimum 3 van de 4 voorafgaande trainingen. (Engagement)
 • Voor alle wedstrijden (zowel uit als thuis) en bij clubuitstappen is het dragen van de uitgaansoutfit van de club (vest en broek) verplicht. (Samenhorigheid, Kwaliteit & Respect)
 • Tijdens de wedstrijd is het dragen van scheenbeschermers verplicht. Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt, ook voor het spelen op een synthetisch veld. Tot en met U13 schrijft de KBVB voor om verplicht met vaste studs (multi’s) te spelen. Voorzie bij koud weer ook steeds warme kledij om het bankzitten bij vervangingen zo aangenaam mogelijk te maken. (Plezier en kwaliteit)
 • Wees sportief, toon teamgeest, help en steun je medespelers op het veld. (Plezier, Respect & Samenhorigheid)
 • Onsportiviteit van de tegenstrever is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of je medespelers aan te moedigen om zelf ook onsportief te spelen. (Respect & Plezier)
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidrechter(s), ook al ben je zeker dat hij/zij in een bepaalde fase in de fout ging(en). (Respect)
 • Vier een overwinning, maar provoceer niet. Laat je echter ook niet ontmoedigen door een nederlaag maar trek er de nodige lessen uit. (Respect & Plezier)
 • Alle boetes en kaarten wegens nalatigheid en/of onbehoorlijk gedrag van de spelers (vb wangedrag, vergeten identiteitskaart, natrappen,...) zal aan de (ouders van de) speler doorgerekend worden. (Respect, Engagement)

Afspraken met de ouders

 • Toon belangstelling voor de sport van je kind en ga regelmatig kijken en supporteren. (Engagement & Plezier)
 • Heb een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van je kind. Steun je kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen. Kijk dan ook voornamelijk naar de inspanningen van je kind, niet enkel naar de score of de eindstand. (Plezier & Kwaliteit)
 • Heb een sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit tegenover je kind, de ploegmaten, trainer en afgevaardigde, maar ook de tegenstrever en de scheidsrechter. (Respect & Plezier)
 • Geef zelf geen dwingende richtlijnen over hoe je kind moet spelen of hoe anderen dat moeten doen. Als ouder weet je niet welke opdrachten je kind van de trainer heeft meegekregen. (Kwaliteit)
 • Vermijd negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijd. (Plezier en Respect)
 • Het resultaat is voor de jeugdploegen niet van belang, maar wel de spelkwaliteit, de spelvreugde en de gezonde opgroei van het kind. Elke speler, goed of minder goed, zal daarom speelkansen krijgen zoals bepaald in ons jeugdbeleid. (Plezier en Kwaliteit)
 • Als je niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, vraag dan uitleg in een rustig gesprek met de trainer of de jeugdcoördinator. (Respect)
 • Straf je kind niet door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. Hiermee straf je immers rechtstreeks ook zijn teamgenoten/ploeg. (Samenhorigheid & Engagement)
 • Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat je kind een maximum kan aanwezig zijn. (Engagement)
 • Ouders worden bij wedstrijden en trainingen niet toegelaten op het terrein. Zij moeten plaats nemen achter de afsluiting. (Respect)
 • Alle verplaatsingen worden per auto gemaakt. Gelieve op regelmatige basis je plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen, ook al kan je kind in principe met de fiets naar de plaats van afspraak komen. (Samenhorigheid & Plezier)
 • Ondanks onze pogingen om afgelastingen steeds op tijd door te geven, vragen we toch om bij het afzetten van je kind te controleren of de wedstrijd en/of training wel degelijk doorgaat. (Engagement)
 • Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste na het einde van de wedstrijd/training. (Engagement, Respect)

Sancties

Bij het niet naleven van het clubreglement kan het bestuur van de club overgaan tot het opleggen van een sanctie en zelfs tot tijdelijke of definitieve uitsluiting van een speler.

Nuttige tips

 • Documenten (excl. ongeval) bestemd voor de club kunnen eenvoudig gedeponeerd worden in de witte brievenbus aan de ingang van het secretariaat (Site Beigem). Documenten af te tekenen of in te vullen door de club dienen persoonlijk aangereikt te worden aan iemand van het (jeugd-)bestuur of secretariaat en kunnen terug opgehaald worden, ingevuld en ondertekend. Wanneer dit soort documenten toch gedeponeerd wordt in de brievenbus zal er vanuit de club geen opvolging aan gegeven worden.
 • Men kan een deel van het lidgeld recupereren via het ziekenfonds. Hiervoor zal u een attest via mail aangereikt worden.
 • Verloren voorwerpen bevinden zich aan het secretariaat (Site Beigem) of hoek verloren voorwerpen (Site Humbeek). Ga regelmatig eens een kijkje nemen.   Op het einde van het seizoen worden de niet-opgehaalde voorwerpen geschonken aan een goed doel of weggegooid.
 • Bij een kwetsuur kan je via het daartoe bestemde formulier aangifte doen.   De aangifte van een sportongeval moet gebeuren volgens de termijnen die op de website te vinden zijn!    Alle info hierover vind je op onze website onder FAQ.
 • Voor bijkomende inlichtingen of opmerkingen kan je steeds terecht bij de jeugdcoördinatoren of een lid van het (jeugd)bestuur. Hun gegevens vind je op de website van de club.
 • Download zeker de Twizzit app om op de hoogte te blijven van onze clubwerking

 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze club een sportieve voorbeeldfunctie vervult in de regio. Het bestuur van Fenixx BeigHum is van mening dat op deze wijze het plezier in het voetbal en sportiviteit naar de toekomst gewaarborgd kan worden. Nieuwe leden zullen zich snel bij onze club thuis voelen, sponsoren kunnen hun goede naam met een gerust hart aan Fenixx BeigHum verbinden en voetbal blijft de sport die het moet zijn!